Макет КД бюджетної сфери

К о л е к т и в н и й   д о г о в і р

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей договір укладено з метою регулювання трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього договору. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших законодавчих та нормативних актів. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його укладали, щодо реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

2. Договір укладено між роботодавцем __________________________

найменування юридичної особи

в особі _____________________, з однієї сторони і профспілковим комітетом від найманих працівників з іншої сторони.

              4. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, визначені чинним законодавством Положенням про установу (Статутом підприємства), на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору і виконання його зобов’язань.

5. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідальних сторін колективного договору, укладеного на _______________ рік/роки і зобов’язують дотримуватися принципів соціального діалогу: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведені переговорів щодо укладення договору, внесення змін і доповнень  до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

6. Положення договору поширюються на всіх найманих працівників установи (підприємства).

7. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його укладали.

8. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.

9. Договір укладено на ________ рік/роки, він набуває чинності                       з _____ р. і діє до укладення нового договору.

Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не раніше ніж за три місяці до закінчення строку дії  колективного договору.

10. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін, і  в обов’язковому порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства.

11. Роботодавець зобов’язується в ____денний термін після підписання договору ознайомити з ним всіх працівників.

12. Сторона роботодавця подає договір на повідомну реєстрацію протягом _____ днів з дня підписання його сторонами.

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.