Як має діяти голова профспілкової організації у разі проведення процедури ліквідації підприємства?

Частиною третьою статті 22 Закону про профспілки передбачено, що роботодавець, який планує звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства, повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до запланованих звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, зокрема й інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

У такому випадку голова первинної профорганізації має час для проведення загальних зборів (зібрання вищого органу ППО, згідно із Статутом) з метою прийняття відповідного рішення.

Інша справа, коли рішення про ліквідацію підприємства у зв’язку з визнанням його банкрутом приймає суд. Із дня відкриття ліквідаційної процедури, згідно із частиною другою статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон про банкрутство), керівник підприємства — банкрута звільняється з роботи й повнова­ження керівника (органів управління) банкрута переходять до ліквідатора, який має повідомити працівників про звільнення на підставі пункту першого статті 40 КЗпП України.

Ліквідація банкрута є судовою процедурою, яка застосовується до юридичної особи — боржника (стаття 7 Закону про банкрутство).

Пунктом 17 частини 1 статті 38 Закону про профспілки передбачено, що виборний орган первинної профспілкової організації представляє інтереси працівників підприємства — боржника у ході процедури банкрутства. Отже, в цьому випадку ліквідатор має завчасно надати інформацію первинній профспілковій організації про звільнення працівників.

Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації, визначеного в межах 12 місяців (стаття 37 Закону про банкрутство).

Проте може статися, що на цей час чисельність працівників є недостатньою для проведення зборів вищого органу ППО. Тому кращим виходом з такої ситуації є передбачення процедури ліквідації первинної профорганізації Статутом тієї профспілки, до складу якої входить первинна організація. Наприклад, Статутом Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг передбачено, що якщо у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації зборами не прийнято, то таке рішення приймається територіальною профспілковою організацією, до складу якої входить первинна профспілкова організація. При ліквідації первинної профспілкової організації ліквідаційна комісія вирішує питання про використання профспілкового майна. Кошти та майно, що залишилися після ліквідації, між членами профспілки розподілу не підлягають. Усі документи ліквідованої первинної організації передаються до територіальної або іншої організації профспілки, до складу якої вона входила.

Разом з тим існує декілька організаційних заходів щодо практичного застосування ліквідаційної процедури первинної профорганізації.

На підставі викладеного необхідно дотримуватися нижченаведеної послідовності дій щодо організації процедури ліквідації первинної профспілкової організації (далі — ППО).

 1. Голова ППО після отримання повідомлення про ліквідацію підприємства з наступним звільненням працівників повинен:

1.1.Провести загальні збори членів ППО, на яких прийняти рішення про ліквідацію, обрати ліквідаційну комісію із зазначенням особистих даних її членів (паспортні дані, ідентифікаційний код), встановити порядок оплати її роботи, визначити порядок використання майна та коштів, що залишаться після про ведення всіх необхідних розрахунків. Повідомити профспілку, до якої належить ППО, а також ревізійну комісію про прийняте рішення.

1.2.Разом із ліквідаційною комісією ППО підготувати проект заходів щодо організації і здійснення ліквідаційної процедури та затвердити його рішенням (постановою) профспілкового комітету. Заходи мають передбачати:

  • Проведення в короткий термін інвентаризації товарно-матеріальних цінностей комісією з метою їх збереження (з передачею одного примірника акта інвентаризації до вищої профорганізації).
  • Здійснення звірки із перерахування роботодавцем профспілкових внесків  на рахунок профспілкової організації. У разі наявності боргу провести роботу  щодо його погашення (заявити про себе як кредитор).

Кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців із дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого  для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі (пункт восьмий частини першої статті 38 Закону про банкрутство).

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (частина 3 статті 38 Закону про банкрутство).

Слід відстежувати дату оголошення про ліквідацію юридичної особи, в якій діє ППО, для дотримання строків надсилання претензій ліквідаційній комісії у разі, якщо такі є (заборгованість із перерахування первинній профспілковій організації профспілкових внесків, відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу тощо). Для цього необхідно надіслати претензії ліквідаційній комісії підприємства протягом двох місяців з моменту публікації в засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію підприємства.

  • Провести звірки з перерахування встановленого відсотка профспілкових внесків профспілці, до складу якої входить ППО, та чисельності працюючих членів профспілки, що залишились, наявності їх облікових карток, які зберігаються в профорганізації, для подальшого зняття членів профспілки з обліку та видачі цих карток їм на руки.
  • Виконання вимог статті 49-2 КЗпП України про попередження штатних виборних і найманих працівників профорганізації про звільнення у зв’язку з ліквідацією не пізніше ніж за два місяці (якщо не буде застосовано іншу підставу для звільнення), а також про передачу відомостей про них у центри зайнятості.

Звільнення штатних виборних профспілкових працівників здійснюється відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією юридичної особи — ППО, з посиланням на рішення органу, який їх обрав, надалі — вивільнив цих працівників, а звільнення найманих працівників профорганізації — за розпорядженням голови профорганізації (на тих самих підставах).

  • Підготовка (згідно з номенклатурою справ) документів профорганізації тривалого терміну зберігання для передачі в архів за описом.
  • Визначення дати проведення профспілкових зборів (конференції) з відповідним порядком денним.

 2. Ревізійна комісія проводить позачергову перевірку діяльності первинної профспілкової організації за період із дня останніх звітно-виборних зборів (конференції) до дня проведення зборів, на які виноситься питання про ліквідацію первинної профорганізації.

Про результати перевірки ревкомісія інформує членів профспілки на зборах, передає всі свої матеріали обраній на цих же зборах ліквідаційній комісії. На підставі доповіді ревкомісії збори (конференція) приймають рішення про використання майна й коштів первинної профорганізації, які залишаться після проведення всіх обов’язкових розрахунків відповідно до статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 3. Ліквідаційна комісія профспілкової організації на підставі вимог законодавства, матеріалів ревізійної комісії та інших послідовно здійснює заходи з ліквідації первинної профспілкової організації, у т. ч. проводить оплату праці членів ліквідаційної комісії (якщо вони працюють не на громадських засадах), розраховується з бюджетом, здійснює відрахування в фонди соціального стра­хування (у разі, коли є наймані працівники), перевіряє повноту перерахування профспілкових внесків територіальній профорганізації (у випадку неперерахування — вживає заходів щодо їх витребування), виконує інші дії, тобто готує для подання до податкової інспекції ліквідаційний баланс, який затверджується го­ловою ліквідаційної комісії.

З моменту закінчення звірок із перерахованими цільовими фондами, зняття у них з обліку як страховика, фінансова діяльність первинної профорганізації, що ліквідується, має бути зупинена, а кошти на оплату праці членів ліквідаційної комісії повинні бути зарезервовані на весь період їх роботи, що відображається в ліквідаційному балансі.

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.