Додатки до колективного договору

Додаток 1

до колективного договору

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників ______________

                                                                                                                                                                       (назва підприємства, установи, організації)

підприємства

І.  Загальні положення

          1.1. Право на працю реалізується шляхом укладання між працівником і роботодавцем підприємства трудового договору за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, з виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні  для виконання  роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі –правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохочення за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.4. Правила погоджуються загальними зборами трудового колективу підприємства, за поданням роботодавця і виборного органу профспілкової організації відповідно до законодавства про працю та цих рекомендацій і є обов’язковим для виконання.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

         2.1. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом  укладення трудового договору з одним або одночасно з декількома роботодавцями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

2.2.          При прийнятті на роботу працівники мають подати:

- заяву про прийняття  на роботу;

- паспорт;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, а якщо особа приймається  на роботу вперше — довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією, органом місцевого самоврядування,

- звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток;

- свідоцтво або обов’язкове державне соціальне страхування;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань роботодавець має право зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку  в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

При   прийнятті на роботу забороняється вимагати документи подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про реєстрацію.

Прийняття на роботу оформляється наказом директора підприємства, що оголошується працівнику під розпис.

У наказі  має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій, умови  оплати праці та інші істотні  умови  трудового договору.

Фактичне допущення працівника до роботи роботодавцем або з його відома іншою посадовою особою вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття  на роботу оформлено належним чином.

2.3. На всіх працівників, які працюють за трудовим договором понад п’ять днів, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється  не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.4. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України .

2.5. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу Законів  про працю України  (далі – КЗпП ).

2.6. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

2.7. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених статтею 36 КЗпП.

2.8. У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про звільнення та виплатити всі належні йому від  підприємства кошти.

 

3. Робочий час, час відпочинку на виробництві.

         Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Для окремих категорій працівників може  встановлюватися скорочена тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП).

3.1. На підприємстві, в установі, організації встановлюється п’ятиденний (або за погодженням з трудовим колективом, у виняткових випадках шестиденний робочий тиждень)  робочий тиждень  і такий розпорядок роботи:

- початок роботи – 8-00 години або 9-00 години.

- закінчення роботи о 17-00 годині або о 18-00 годині.

- перерва для харчування та відпочинку з 12-15 год. до 13-00 год. або  з 13-00 до 13-45.

3.2. Перерва для харчування і відпочинку надається, як правило, через 4 години роботи і використовується працівником на власний розсуд.

Тривалість перерви не може бути меншою 30 хвилин.

3.3. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудового  договору за угодою сторін, у виняткових випадках, може встановлюватися неповний робочий час із зазначенням тривалості роботи, його розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.

3.4. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати  неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

3.5. Виходячи з виробничих потреб роботодавець, за погодженням з профспілковим органом, може встановлювати з урахуванням характеру й умов праці максимальну тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком робочого часу не більше 12 годин.

3.6. Під час виконання роботи поза межами підприємства (службове відрядження, тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для  підприємства, на яке він відряджений.

Це положення розповсюджується на осіб як з нормованим, так і з ненормованим  робочим днем.

3.7. Залучення працівників до надурочних робіт дозволяється лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

3.8. На підприємстві встановлюються дні щотижневого відпочинку:

- субота, неділя, святкові та неробочі дні, передбачені законодавством.

3.9. Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому роботодавцем чи за його дорученням відповідною особою.

3.10. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які в термін до 15 січня затверджуються роботодавцем за погодженням з профспілковим органом і під розпис доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників.

3.11. Графік відпусток є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

4. Основні обов’язки працівника та роботодавця

4.1. Працівник зобов’язаний:

- своєчасно, до початку зміни прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;

- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

- перебувати на робочому місці впродовж  всієї зміни за винятком перерв на відпочинок, харчування та задоволення фізіологічних потреб;

- виконувати  розпорядження роботодавця;

- виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;

- дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними  пристроями, співпрацювати з адміністрацією у справах організації безпечних та нешкідливих умов праці;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні  медичні огляди;

- виконувати вимоги, передбачені технологічними документами, не допускаючи браку в роботі;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу (простій, аварія) і негайно повідомляти про подію керівництво;

- дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці, в цеху (відділі) та на території підприємства;

- дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та клієнтами підприємства.

4.2. Роботодавець зобов’язаний:

- вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, забезпечувати виконання завдань з найменшими  затратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

-  забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за  умовами трудового договору;

- ознайомити  працівника з його робочим завданням;

- забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям, а працівника – спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів;

- організувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки  проведення робіт;

- вживати необхідних для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

-  поліпшувати організацію оплати праці з метою посилення  матеріальної зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці та  видавати заробітну плату  у встановлені законодавством та колективним договором  терміни;

- забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання на робочих місцях;

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

-  організовувати облік робочого часу  і табелювання працівників;

- надавати працівникам можливості та створювати умови для  підвищення кваліфікації, освіти;

- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань на підприємстві;

- створювати умови для відпочинку.

5. Права працівника та роботодавця

         5.1. Працівник має право:

- вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно  з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового  договору (контракту);

- на належні безпечні та здорові умови праці;

- вимагати від роботодавця надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо;

- на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;

- на своєчасне одержання винагороди за працю;

- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в змозі виконати через не створення умов для  виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або  покладають на нього обов’язки не передбачені трудовим договором;

- звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення  організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності  виробництва;

- бути членом професійної спілки з метою захисту своїх трудових  і соціально-економічних прав та інтересів;

- брати участь у страйках, мітингах, демонстраціях для захисту своїх  прав у порядку, встановленому законодавством.

5.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та  обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

 

5.3. Роботодавець має право:

 

- вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати  необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

- вживати відповідних заходів для морального та матеріального  заохочення  за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

 

6. Відповідальність працівників за порушення Правил

         6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової  технологічної та виробничої дисципліни, у тому числі за:

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;

- прогул (у тому числі відсутність  на роботі  більше 3 годин протягом  робочого дня ) без поважних причин;

- появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

- розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

- недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;

- вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна підприємства.

6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

6.3. Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю.

6.4. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного  стягнення на умовах, визначених колективним договором (положенням про оплату праці та преміювання).

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

7. Заохочення за успіхи в роботі

         7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

- оголошення подяки;

-  видача премії;

- нагородження цінними подарунками;

- підвищення на посаді;

- нагородження грамотами, іншими відзнаками підприємства.

За особливі трудові досягнення роботодавець разом з виборним органом  профспілкової організації можуть  порушити  клопотання щодо  представлення  працівників до державних нагород.

7.2.  Роботодавець видає наказ про заохочення і доводить його до відома колективу.

Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до колективного договору

 

 

 

ПЕРЕЛІК

професій робітників, посад керівників, фахівців, службовців,

мають щорічну додаткову відпустку за роботу у важких і

шкідливих умовах праці, виплачуються за рахунок коштів підприємства

п/п

Найменування, професій, посад

Тривалість щорічної

додаткової відпустки

в календарних днях

обґрунтування

щорічних додаткових календарних днів відпустки

1.
2.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до колективного договору

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників___________________ за основні

                                                           (назва підприємства, установи, організації)

результати господарської діяльності

1 Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено відповідно до Господарського кодексу України з метою підвищення стимулюючої ролі преміювання в поліпшенні техніко-економічних показників роботи підприємства і поширюється на всі структурні підрозділи та профспілковий комітет підприємства.

1.2 Встановлюються такі групи структурних підрозділів:

Промислова група: ____________ (перерахувати цехи, управління, відділи ін.)

Непромислова группа: __________ (перерахувати цехи, управління, відділи ін.)

Профспілковий комітет.

1.3 Витрати на преміювання працівників за основні результати господарської діяльності відносяться на собівартість продукції.

1.4 Преміювання щодо цього Положення проводиться за місячними результатами роботи за умови виконання показників преміювання наростаючим підсумком з початку року.

1.5 Премія нараховується на тарифну ставку (оклад) за фактично відпрацьований час.

1.6 Підведення підсумків роботи підприємства в цілому та окремих його підрозділів здійснює балансова комісія у термін до 20-го числа місяця, наступного за звітним.

Балансова госпрозрахункова комісія, виходячи з внеску структурних підрозділів в загальні результати господарської діяльності підприємства і з урахуванням виконання показників преміювання, визначає суми премії кожному підрозділу підприємства.

1.7 При відсутності прибутку до оподаткування за звітний місяць рішення про виплату або невиплату премії працівникам підрозділів підприємства приймає балансова комісія.

1.8 Незалежно від загальних результатів роботи підприємства (підрозділу) директор за погодженням з профспілковим комітетом має право позбавити премії повністю або частково працівників, які допустили порушення трудової чи технологічної дисципліни, правил охорони праці, випуск і реалізацію невідповідної продукції, а також за невиконання заходів плану розвитку підприємства, інші упущення в роботі.

Також, незалежно від загальних результатів роботи підприємства (підрозділу), директор має право збільшити розмір премії окремим працівникам за виявлену ділову ініціативу, великий внесок у загальні результати роботи.

1.9 При звільненні з підприємства премія працівнику виплачується виплачується за фактично відпрацьований час у місяці, що передує місяцю звільнення, нараховується після підведення підсумків роботи підприємства за цей місяць балансової госпрозрахункової комісією в порядку, встановленому цим Положенням.

1.10 При переведенні в інший підрозділ або на інше робоче місце в тому ж підрозділі премія працівнику за час стажування (навчання) виплачується за рішенням адміністрації цього підрозділу.

2. Показники преміювання

2.1 Преміювання працівників підприємства проводиться за умови виконання показників преміювання, які встановлюються роботодавцем для кожного підрозділу, цеху, відділу тощо, за погодженням з первинною профспілковою організацією. При невиконанні одного з показників премія зменшується на відповідний відсоток.

2.2 Показники преміювання робітників у кожному підрозділі встановлюються керівниками відповідно до положення про преміювання робітників за погодженням із головним бухгалтером (начальником фінансово-економічного відділу), головою профкому підприємства.

2.3 Преміювання директора підприємства проводиться за рішенням балансової комісії при виконанні ним умов і показників преміювання, передбачених контрактом.

2.4 Преміювання працівників служб і підрозділів управління проводиться в розмірах, встановлених рішенням балансової комісії і залежить від особистого внеску кожного працівника.

2.5 Преміювання працівників профкому проводиться за показниками і в розмірі, встановленими для працівників управління.

2.6 Преміювання працівників, які працюють за сумісництвом і не перебувають в обліковому складі підприємства, проводиться за показниками і в розмірі, встановленими для працівників підрозділу, в якому працює вказаний працівник.

3. Порядок нарахування та розподілу премії

3.1 Розподіл суми премії, виділеної цеху (виробництву, службі), за виконання показників преміювання здійснює керівник підрозділу відповідно до положення про преміювання та за погодженням з відповідним представником профспілкового комітету від підрозділу, а в службах і підрозділах управління — заступники директора та керівники підрозділів, за погодженням з головою первинної профспілкової організації.

3.2 Суми премії заступникам директора, головному бухгалтеру та керівникам підпорядкованих йому підрозділів встановлює директор підприємства, за погодженням з головою профкому підприємства.

3.3 Суми премії головним спеціалістам встановлює головний інженер, за погодженням з первинною профспілковою організацією.

3.4 Суми премії керівникам структурних підрозділів встановлюють керівники відповідних служб за погодженням з первинною профспілковою організацією.

3.5 За результатами розподілу сум премії на підставі пропозицій керівників служб і підрозділів відділ управління персоналом готує проект наказу про її виплату. Проект наказу погоджують з головним бухгалтером (або начальником фінансово-економічного відділу) і головою профкому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до колективного договору

 

 

ПЕРЕЛІК

професій, які виконують роботу невластиву основній діяльності

№ п/п

Посада

Доплата, розмір

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до колективного договору

 

 

ЗАХОДИ

з охорони праці працівників

 

№ п\п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

1

Проведення періодичних медичних оглядів працівників

Постійно при прийомі на роботу. Періодично -

1 раз на рік

2

Надання першої медичної допомоги

По мірі звернення

3

Комплектація аптечок першої медичної допомоги в структурних підрозділах

1 раз в квартал

4

Проведення флюорографічного обстеження працівників

1 раз на рік

5

Проведення санітарно-гігієнічних та епідеміологічних заходів з профілактики інфекцій ВІЛ, гепатиту, дифтерії, грипу

Постійно

6

Проведення профілактичного лікування диспансерної групи

2 рази на рік

7

Придбання медобладнання, медінструментарію

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до колективного договору

 

ПЕРЕЛІК

професій, які згідно з санітарно-гігієнічними вимогами і нормами, отримають спецодяг, взуття, інші заходи індивідуального захисту

№ п/п

Посада

Спецодяг

Строк

( міс.)

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до колективного договору

 

ПЕРЕЛІК

професій і видів робіт, при виконанні яких

надається безкоштовне

молоко

 

1.____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

За одержанням молока слідкує і несе відповідальність керівник підрозділу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.