Юридичні консультації

з питань застосування законодавства про охорону праці та здоров'я: (1)

Виплата работодавцем премій працівникам, які не відкривали протягом року листок непрацездатності

Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій від 29.01.2003 р. № 23  премія — це основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством.


з питань застосування законодавства про працю: (4)

Чи зараховується навчання в університеті до загального трудового стажу, якщо навчання проходило до 2004р.?

Так, зараховується. Згідно з частиною четвертою статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством.

До 1 січня 2004 року відповідно до статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ординатурі враховувався до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію (загального трудового стажу).

До стажу зараховуються лише періоди навчання за денною формою, що може підтверджуватися як відповідними записами в трудовій книжці, так і дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Контрактна форма трудового договору

У яких випадках застосовується контрактна форма трудового договору? З ким укладається контракт?

Відповідно до частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) контракт є особливою формою трудового договору, сфера застосування якого визначається законами України. Умови контракту щодо обов’язків та відповідальності сторін, матеріального забезпечення й організації роботи працівника, а також підстав і порядку його розірвання визначаються за угодою сторін. Положення контракту не можуть суперечити чинному законодавству України, а сфера його дії не може бути розширена сторонами навіть за наявності взаємної згоди.


Порядок звільнення працівника за власним бажанням у разі порушення його трудових прав

- Відповідно до частини третьої стат­ті 38 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право у визна­чений ним строк розірвати трудовий до­говір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним ор­ган не виконує законодавство про пра­цю, умови колективного чи трудового договору. Це можуть бути випадки, коли, наприклад, роботодавець відмовляється забезпечувати ро­ботою чи примусово відправляє працівника у відпустку без збереження заробітної пла­ти понад 15 календарних днів на рік; пору­шує передбачені статтею 115 КЗпП України строки ви­плати заробітної плати чи затримує її виплату, не виплачує передбачену Положенням про преміювання щомісячну премію; безпідставно зменшує заробітну плату чи змінює істотні умови праці — робочий час, режим ро­боти, роз­ряд, найменування посади та ін. — без попередження за два місяці тощо.
Оскільки причина звільнення вважається поваж­ною, роботодавець не має права затри­мувати працівника у будь-який спосіб і повинен звільнити його у той день, про який зазначено у заяві про звільнення.


Чи може працівник подати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням шляхом направлення телеграми, факсу, електронного повідомлення?

Загальноприйняте поняття «звільнення за власним бажанням» у Кодексі законів про працю України (далі – Кодекс) визначається як розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

Відповідно до статті 38 Кодексу працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Слід зазначити, що стала форма такого повідомлення у законодавстві відсутня. Зазвичай, бажання працівника розірвати трудовий договір (звільнитися з роботи) виражається у власноруч підготовленій письмовій заяві, яка засвідчується особистим підписом.

Така заява може бути подана працівником власноруч або надіслана поштою, в т.ч. і в електронному вигляді з використанням електронного підпису.

Згідно з положеннями Закону України «Про електронний цифровий підпис» електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

У разі відсутності особистого підпису на заяві, а так само подання заяви в електронній формі без цифрового підпису, телеграмою, іншими засобами, що унеможливлюють засвідчення волевиявлення працівника особистим підписом роботодавець має всі підстави залишити таке звернення без розгляду.

Департамент правового захисту апарату ФПУ

з питань застосування законодавства про профспілки: (2)

Чи може громадянин бути одночасно членом декількох профспілок?

Останнім часом в Україні створено багато нових профспілок і мають місце випадки, коли громадянин вступає до новоутвореної профспілки і одночасно продовжує перебувати в профспілці, до якої вступив раніше. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (стаття 7) не забороняє подвійного членства, проте передбачає, що самі профспілки можуть для таких випадків передбачати в статутах обмеження, а також відповідальність за порушення норми статуту, яка забороняє подвійне членство. Наприклад, у статуті може бути передбачено виключення з профспілки особи, яка протягом певного часу не припинила членство у іншій профспілці.

Департамент правового захисту апарату ФПУ

Роботодавець відмовляється перераховувати профспілкові внески з моєї заробітної плати. Чи зобов’язаний він це робити та чи потрібно окремо оплачувати таку роботу бухгалтера?

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором.
Згідно із частиною першою статті 25 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.


рекомендації щодо дій ППО у разі ліквідації підприємства (2)

Як має діяти голова профспілкової організації у разі проведення процедури ліквідації підприємства?

Частиною третьою статті 22 Закону про профспілки передбачено, що роботодавець, який планує звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства, повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до запланованих звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, зокрема й інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

У такому випадку голова первинної профорганізації має час для проведення загальних зборів (зібрання вищого органу ППО, згідно із Статутом) з метою прийняття відповідного рішення.

Інша справа, коли рішення про ліквідацію підприємства у зв’язку з визнанням його банкрутом приймає суд. Із дня відкриття ліквідаційної процедури, згідно із частиною другою статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон про банкрутство), керівник підприємства — банкрута звільняється з роботи й повнова­ження керівника (органів управління) банкрута переходять до ліквідатора, який має повідомити працівників про звільнення на підставі пункту першого статті 40 КЗпП України.

Ліквідація банкрута є судовою процедурою, яка застосовується до юридичної особи — боржника (стаття 7 Закону про банкрутство).

Пунктом 17 частини 1 статті 38 Закону про профспілки передбачено, що виборний орган первинної профспілкової організації представляє інтереси працівників підприємства — боржника у ході процедури банкрутства. Отже, в цьому випадку ліквідатор має завчасно надати інформацію первинній профспілковій організації про звільнення працівників.

Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації, визначеного в межах 12 місяців (стаття 37 Закону про банкрутство).

Проте може статися, що на цей час чисельність працівників є недостатньою для проведення зборів вищого органу ППО. Тому кращим виходом з такої ситуації є передбачення процедури ліквідації первинної профорганізації Статутом тієї профспілки, до складу якої входить первинна організація. Наприклад, Статутом Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг передбачено, що якщо у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації зборами не прийнято, то таке рішення приймається територіальною профспілковою організацією, до складу якої входить первинна профспілкова організація. При ліквідації первинної профспілкової організації ліквідаційна комісія вирішує питання про використання профспілкового майна. Кошти та майно, що залишилися після ліквідації, між членами профспілки розподілу не підлягають. Усі документи ліквідованої первинної організації передаються до територіальної або іншої організації профспілки, до складу якої вона входила.

Разом з тим існує декілька організаційних заходів щодо практичного застосування ліквідаційної процедури первинної профорганізації.

На підставі викладеного необхідно дотримуватися нижченаведеної послідовності дій щодо організації процедури ліквідації первинної профспілкової організації (далі — ППО).

 1. Голова ППО після отримання повідомлення про ліквідацію підприємства з наступним звільненням працівників повинен:

1.1.Провести загальні збори членів ППО, на яких прийняти рішення про ліквідацію, обрати ліквідаційну комісію із зазначенням особистих даних її членів (паспортні дані, ідентифікаційний код), встановити порядок оплати її роботи, визначити порядок використання майна та коштів, що залишаться після про ведення всіх необхідних розрахунків. Повідомити профспілку, до якої належить ППО, а також ревізійну комісію про прийняте рішення.

1.2.Разом із ліквідаційною комісією ППО підготувати проект заходів щодо організації і здійснення ліквідаційної процедури та затвердити його рішенням (постановою) профспілкового комітету. Заходи мають передбачати:

  • Проведення в короткий термін інвентаризації товарно-матеріальних цінностей комісією з метою їх збереження (з передачею одного примірника акта інвентаризації до вищої профорганізації).
  • Здійснення звірки із перерахування роботодавцем профспілкових внесків  на рахунок профспілкової організації. У разі наявності боргу провести роботу  щодо його погашення (заявити про себе як кредитор).

Кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців із дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого  для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі (пункт восьмий частини першої статті 38 Закону про банкрутство).

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет (частина 3 статті 38 Закону про банкрутство).

Слід відстежувати дату оголошення про ліквідацію юридичної особи, в якій діє ППО, для дотримання строків надсилання претензій ліквідаційній комісії у разі, якщо такі є (заборгованість із перерахування первинній профспілковій організації профспілкових внесків, відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу тощо). Для цього необхідно надіслати претензії ліквідаційній комісії підприємства протягом двох місяців з моменту публікації в засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію підприємства.

  • Провести звірки з перерахування встановленого відсотка профспілкових внесків профспілці, до складу якої входить ППО, та чисельності працюючих членів профспілки, що залишились, наявності їх облікових карток, які зберігаються в профорганізації, для подальшого зняття членів профспілки з обліку та видачі цих карток їм на руки.
  • Виконання вимог статті 49-2 КЗпП України про попередження штатних виборних і найманих працівників профорганізації про звільнення у зв’язку з ліквідацією не пізніше ніж за два місяці (якщо не буде застосовано іншу підставу для звільнення), а також про передачу відомостей про них у центри зайнятості.

Звільнення штатних виборних профспілкових працівників здійснюється відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією юридичної особи — ППО, з посиланням на рішення органу, який їх обрав, надалі — вивільнив цих працівників, а звільнення найманих працівників профорганізації — за розпорядженням голови профорганізації (на тих самих підставах).

  • Підготовка (згідно з номенклатурою справ) документів профорганізації тривалого терміну зберігання для передачі в архів за описом.
  • Визначення дати проведення профспілкових зборів (конференції) з відповідним порядком денним.

 2. Ревізійна комісія проводить позачергову перевірку діяльності первинної профспілкової організації за період із дня останніх звітно-виборних зборів (конференції) до дня проведення зборів, на які виноситься питання про ліквідацію первинної профорганізації.

Про результати перевірки ревкомісія інформує членів профспілки на зборах, передає всі свої матеріали обраній на цих же зборах ліквідаційній комісії. На підставі доповіді ревкомісії збори (конференція) приймають рішення про використання майна й коштів первинної профорганізації, які залишаться після проведення всіх обов’язкових розрахунків відповідно до статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 3. Ліквідаційна комісія профспілкової організації на підставі вимог законодавства, матеріалів ревізійної комісії та інших послідовно здійснює заходи з ліквідації первинної профспілкової організації, у т. ч. проводить оплату праці членів ліквідаційної комісії (якщо вони працюють не на громадських засадах), розраховується з бюджетом, здійснює відрахування в фонди соціального стра­хування (у разі, коли є наймані працівники), перевіряє повноту перерахування профспілкових внесків територіальній профорганізації (у випадку неперерахування — вживає заходів щодо їх витребування), виконує інші дії, тобто готує для подання до податкової інспекції ліквідаційний баланс, який затверджується го­ловою ліквідаційної комісії.

З моменту закінчення звірок із перерахованими цільовими фондами, зняття у них з обліку як страховика, фінансова діяльність первинної профорганізації, що ліквідується, має бути зупинена, а кошти на оплату праці членів ліквідаційної комісії повинні бути зарезервовані на весь період їх роботи, що відображається в ліквідаційному балансі.

Законодавчий порядок дій для проведення ліквідації юридичної особи, у т. ч. ППО

Згідно із законами України легалізація профспілок, їх організацій та об’єднань, а також їх припинення як юридичних осіб здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань. На сьогодні це Державна реєстраційна служба України та реєстраційні служби територіальних органів Мін’юсту на місцях.

Відповідно до статей 33, 34, 35, 36, 40 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі — Закон про державну реєстрацію) юридична особа припиняється в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом.  Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного робочого дня з дати отримання (надходження) зазначених відомостей і в той самий день повідомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого запису.

Документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи, приймають за описом, копію якого заявнику видають (надсилають поштовим відправленням) в день надходження документів, проставивши відмітку про дату надходження документів.

Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного робочого дня здати отримання (надходження) зазначених відомостей.

Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлений вимог кредиторів щодо юридичної особи, що припиняється, подають органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня здати публікації такого повідомлення.

Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення юридичної особи надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів із дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повідомлень, що має бути засвідчено підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

- повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи;

-  повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи.

Зазначені повідомлення мають бути засвідчені підписом відповідної посадо­вої особи у встановленому порядку.

Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються центральним органом державної податкової служби та Пенсійним фондом України відповідно.

Дата надходження до державного реєстратора повідомлень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не  раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, має подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією;

— довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

— довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність  заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

— довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор письмово зазначають і підтверджують особистим підписом, що ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків із кредиторами (у тому числі зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

Державний реєстратор, отримавши документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, зобов’язаний перевірити інформацію про наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно такої юридичної особи.

У разі якщо після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому законом порядку, органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України не подані довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів із дня закінчення такого строку набуває право на подання держав­ному реєстраторові документів, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди, про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення юридичної особи.

Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації не має перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня здати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням) голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстра­ційної справи такої юридичної особи.

Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення юридичної особи (відповідно до статей 36 — 39 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців») зобов’язаний надіслати відповідним органам статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в цих органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної юридичної особи відповідно до законодавства

Використання матеріалів сайту тільки із посиланням на сторінку оригіналу.